Villkor Sekretess

Användarvillkor

Tack för att du använder våra tjänster ("Tjänsterna"). Tjänsterna tillhandahålls av United Eyes AB (”United Eyes”). Genom att använda Tjänsterna accepterar du dessa användarvillkor (“Användarvillkoren”).

Smartphone-appen Trygve och webbtjänsten https://mitt.trygve.se är gratis att använda för privatanvändare och för föreningar, organisationer eller företag med max 5 anställda. Föreningar, organisationer eller företag som har fler än 5 anställda och som vill använda appen Trygve och/eller webtjänsten https://mitt.trygve.se behöver kontakta United Eyes för att få ett godkännande som kan vara förknippat med vissa kostnader. Som komplement till och vid sidan av ovan nämnda tjänster erbjuder United Eyes tilläggstjänster för vilka avgifter kan tillkomma och som då omfattas av ytterligare villkor.

Uppförandekod

Användarvillkoren utgår från grundläggande mänskliga värderingar. Som användare skall du hålla en god ton och visa respekt för andra människor. Tjänsternas huvudsyfte är att förhindra brott och olyckor. Därutöver syftar Tjänsterna till att hjälpa människor när olyckan är framme eller om ett brott inträffar. Användarna ska inte utsätta sig själv eller andra för faror som kan orsaka personskador, men uppmuntras att visa civilkurage för att hjälpa människor som är i behov av hjälp.

Som användare av Tjänsterna bör du helst titulera dig med ditt namn. Du får aldrig utge för att vara en annan person än den du är. Tjänsterna är ett komplement till normala larmnummer. Vid nödsituationer skall du först och främst kontakta 112. Som användare av Tjänsterna godkänner du följande Användarvillkoren daterade till 26 januari 2017.

Användning av Tjänsterna

Du måste följa vår uppförandekod för att nyttja Tjänsterna.

Missbruka inte Tjänsterna. Du får till exempel inte störa Tjänsterna eller försöka komma åt dem med en annan metod än de gränssnitt och de anvisningarna som vi tillhandahåller.

Tjänsterna får inte användas:

Du får endast använda Tjänsterna i enlighet med gällande lagstiftning, inklusive tillämpliga lagar och regler avseende export och återexport. Vi kan stänga av eller upphöra att tillhandahålla dig Tjänsterna om du inte uppfyller våra villkor eller policyer eller om vi eller myndighet utreder misstänkta oegentligheter.

Genom att använda Tjänsterna förvärvar du ingen äganderätt till de immateriella rättigheter som Tjänsterna baseras på, eller det innehåll som du kommer åt. All äganderätt till samtliga immateriella rättigheter som Tjänsterna baseras på tillhör United Eyes. Du får inte använda innehåll från Tjänsterna om du inte inhämtar tillstånd från innehållsägaren, eller på annat sätt har rätt att använda det enligt lag. Dessa villkor ger dig inte rätt att använda några varumärken eller logotyper som används i Tjänsterna. Du får inte ta bort, dölja eller ändra några juridiska meddelanden som visas i eller i samband med Tjänsterna.

Genom att överföra information till United Eyes och göra den tillgänglig ”offentligt” eller sprida den i en ”öppen publik grupp”, ger du United Eyes en global kostnadsfri licens att använda, spara, återge, ändra, skapa härledda verk (exempelvis översättningar, anpassningar eller modifieringar som vi gör så att ditt innehåll fungerar bättre med Tjänsterna), kommunicera, publicera, framföra offentligt och distribuera innehållet.

Genom att överföra information till United Eyes och göra den tillgänglig ”offentligt”, ger du andra användare tillåtelse att använda, återge, kommunicera, publicera, framföra offentligt och distribuera innehållet, helt utan kostnad, under förutsättning att informationen inte förändrats eller styckats så att resultatet blivit vilseledande eller otydligt. Användare äger inte rätt att sälja information alternativt utnyttja den i kommersiellt syfte utan godkännande från United Eyes.

Stora delar av innehållet i Tjänsterna tillgängliggörs av allmänheten. Ansvaret för detta innehåll vilar helt på den som gör det tillgängligt. Vi kan granska innehåll för att avgöra om det är olagligt eller strider mot våra policyer och ta bort eller vägra att visa innehåll som vi skäligen anser strida mot våra policyer eller lag. Det innebär inte nödvändigtvis att vi granskar innehåll, så utgå inte från att vi gör det.

I samband med din användning av Tjänsterna kan vi skicka meddelanden om tjänster, administrativa meddelanden och annan information till dig. Du kan välja bort vissa typer av sådan kommunikation.

Tjänsterna är tillgängliga på mobila enheter. Använd inte Tjänsterna på ett sådant sätt att de distraherar dig eller hindrar dig från att följa trafik- eller säkerhetsregler.

Skydda dina inloggningsuppgifter genom att hålla lösenordet hemligt. Du ansvarar för all aktivitet som sker i eller via ditt konto. Om du får kännedom om obehörig användning av ditt lösenord skall du omedelbart byta inloggningsuppgifter.

Sekretess

Vi arbetar för att säkerställa och skydda din integritet vid din användning av Tjänsterna. För vidare information, vänligen läs vår sekretesspolicy som finns att hitta på www.trygve.se.

Ditt innehåll i Tjänsterna

I Tjänsterna kan du överföra, skicka in, lagra och skicka eller ta emot innehåll. Du behåller den immateriella äganderätten som du har till det innehållet. Det som tillhör dig fortsätter alltså att tillhöra dig.

När du överför, skickar in, lagrar och skickar eller tar emot innehåll till eller via Tjänsterna ger du United Eyes en global licens att använda, spara, återge, ändra, skapa härledda verk (exempelvis översättningar, anpassningar eller modifieringar som vi gör så att ditt innehåll fungerar bättre med Tjänsterna), kommunicera, publicera, framföra offentligt och distribuera innehållet. Denna licens fortsätter att gälla även om du upphör att använda Tjänsterna.

Informationen i Tjänsterna härrör huvudsakligen från användarna av Tjänsterna. Ansvaret för informationens korrekthet vilar helt på den som gör det tillgängligt.

I Tjänsterna finns det inställningar som begränsar det innehåll som delas i eller skickas till Tjänsterna. Vi respekterar dina inställningar och de val du gör vad gäller push-notiser, begränsad delning och synlighet av dina uppgifter.

Om du skickar in synpunkter och förslag gällande Tjänsterna kan vi använda dina synpunkter och förslag utan några förpliktelser gentemot dig.

Om programvara i Tjänsterna

United Eyes ger dig en personlig, global, royaltyfri, ej över- eller vidareupplåtbar och icke-exklusiv licens att använda programvara som United Eyes tillhandahåller dig som en del av Tjänsterna. Det enda syftet med denna licens är att du ska kunna använda Tjänsterna så som de tillhandahålls av United Eyes, i enlighet med Användarvillkoren och Sekretesspolicyn samt övriga särskilda villkor som kan tillkomma. Du får inte kopiera, modifiera, distribuera, sälja eller hyra ut någon del av Tjänsterna eller vår inkluderade programvara, och du får inte heller bakåtkompilera eller försöka extrahera källkoden till någon sådan programvara, förutom i den utsträckning som sådana handlingar är tillåtna enligt lag eller om du har skriftligt tillstånd från United Eyes.

Modifiering och uppsägning av Tjänsterna

Vi ändrar och förbättrar hela tiden Tjänsterna. Vi kan lägga till eller ta bort funktioner och vi kan ta bort eller avbryta en tjänst helt och hållet.

Du kan när som helst sluta använda Tjänsterna, även om vi skulle tycka att det var tråkigt. United Eyes kan också när som helst upphöra att tillhandahålla dig Tjänsterna eller lägga till eller skapa begränsningar avseende Tjänsterna.

Våra garantier och friskrivningar

Vi tillhandahåller Tjänsterna med en kommersiellt rimlig nivå av kunnighet och omsorg, och vi hoppas att du kommer tycka om dem. Det finns dock vissa saker som vi inte lovar om Tjänsterna. Fel i Tjänsterna ska anmälas via e-post till support@trygve.se.

Om inte annat uttryckligen anges i dessa villkor eller ytterligare villkor lämnar inte United Eyes några specifika löften om Tjänsterna. Vi gör exempelvis inga åtaganden om innehållet i Tjänsterna, Tjänsternas specifika funktioner, deras tillförlitlighet, tillgänglighet, eller förmåga att uppfylla dina behov. Vi tillhandahåller Tjänsterna i befintligt skick. I den mån det är tillåtet enligt lag friskriver vi oss från alla garantier.

United Eyes arbetar för att säkerställa en hög pålitlighet och kvalitet. Målsättningen är att United Eyes skall erbjuda en högre driftsäkerhet än liknande kritiska system, såsom system för banker, myndigheter och mobiloperatörer. Som användare är du medveten om att United Eyes kräver ett flertal fungerande funktioner, exempelvis datakommunikation, batteri, version på operativsystem och mjukvara och användarens terminal.

Tjänsterna är ett komplement till 112 och användare uppmanas att ringa 112 i händelse av nödfall. United Eyes tar inte ansvar för direkt eller indirekt skada som uppstått på grund av användande av tjänsten.

Ansvar för Tjänsterna

United Eyes är inte ansvariga för skada eller förlust som direkt eller indirekt uppkommer genom eller orsakas av användningen av Tjänsterna, exempelvis för utebliven vinst, intäkt eller förlorad data, ekonomisk eller indirekt skada, skadestånd på grund av särskild skada, följdskada eller skadestånd.

Under inga omständigheter ska United Eyes och dess leverantörer och distributörer vara ansvariga för någon förlust eller skada som inte skäligen kan förutses.

Tjänsterna är huvudsakligen en plattform för digital trygghet. Utöver vad som följer av Användarvillkoren och de ytterligare villkor som finns att läsa på www.trygve.se saknar United Eyes kontroll över användarnas publiceringar. United Eyes ansvarar således inte för fel i publicerade inlägg.

Företagsanvändning av Tjänsterna

Om du använder Tjänsterna i företagets namn är det företaget som godkänner dessa villkor. Företaget ska hålla United Eyes och samarbetspartners, skadeslösa mot eventuella anspråk, stämningar och andra processer som härrör från eller som uppkommit i samband med din användning av Tjänsterna eller till följd av avtalsbrott, inklusive ersättningsskyldighet eller kostnad som uppstått i och med eventuella anspråk, förluster, skador, stämningar, domar, rättegångs- och advokatkostnader.

Om dessa villkor

United Eyes äger rätt att, från tid till annan, ändra eller komplettera Användarvillkoren. Vi kan ändra Användarvillkoren eller ytterligare villkor som gäller för en viss tjänst, exempelvis för att avspegla ändringar i lag eller i tjänsten. Ändringar av och tillägg till Användarvillkoren eller ytterligare villkor publiceras på www.trygve.se. De nya villkoren gäller för nya medlemmar från och med den dag villkoren publicerades. Befintliga medlemmar blir bundna av de nya villkoren 14 dagar efter publiceringen på www.trygve.se. Du bör regelbundet läsa villkoren. Om du inte accepterar de ändrade villkoren för en Tjänst saknar du rätt att använda Tjänsten och ska omedelbart sluta använda Tjänsten.

Om det finns en motstridighet mellan dessa villkor och de ytterligare villkoren ska de ytterligare villkoren ha företräde när det gäller denna motstridighet.